Konkurs 4 Aniołki (instagram)

REGULAMIN KONKURSU „4 ANIOŁKI” (INSTAGRAM)

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki konkursu prowadzonego w serwisie społecznościowym Instagram: https://www.instagram.com/klockiincastro/ organizowanego przez play2discover.pl z siedzibą w Warszawie. Konkurs jest usługą nieodpłatną, świadczoną drogą elektroniczną.
 2. Organizatorem konkursu jest play2discover.pl – wyłączny dystrybutor marki Incastro w Polsce.
  Pełne dane firmy:
  Play2discover.pl Magdalena Lisowicz
  ul. Migdałowa 4; 02-796 Warszawa
  NIP: 573 226 87 79
  REGON: 363656274

§ 1 Definicje

 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Uczestnik – oznacza osobę, która w komentarzu pod postem konkursowym opisze co robi Aniołek Helena.
 3. Organizator – oznacza podmiot odpowiedzialny za organizację konkursu
 4. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 5. Udostępnienie danych – oznacza przesłanie danych e-mailem na wskazany w regulaminie adres.
 6. Konkurs – zabawa dla użytkowników serwisu społecznościowego Instagram, którzy polubią stronę: profil: „klockiincastro” oraz sam post konkursowy.
 7. Strona – profil klocków Incastro (Incastro Polska) w serwisie społecznościowym Instagram dostępna pod adresem: https://www.instagram.com/klockiincastro/

§ 2 Zasady konkursu

 1. Uczestnikiem konkursu może zostać każda osoba korzystająca z Instagram’a, która:
  1. polubi stronę: https://www.instagram.com/klockiincastro/ oraz
  2. polubi post konkursowy i
  3. w komentarzu pod postem napisze co jego zdaniem robi Aniołek Helena.
 2. Czas trwania konkursu
  1. Konkurs trwa od godziny 13:00 dnia 15.12.2017 do godziny 23:59 dnia 19.12.2017.
  2. Po upływie terminu zakończenia konkursu wszelkie nadsyłane zgłoszenia nie będą uwzględniane.
 3. Ogłoszenie wyników
  1. Wyniki zostaną opublikowane na stronie https://www.instagram.com/klockiincastro/ do godziny 12:00 dnia 20.12.2017.
  2. Post z wynikami zostanie oznaczony nagłówkiem „WYNIKI KONKURSU”
 4. Wybór zwycięzcy konkursu
  Organizator spośród wszystkich zgłoszeń zamieszczonych w komentarzach pod postem konkursowym wybierze ten, który w jego opinii jest najlepszy.
 5. Nagroda dla zwycięzcy
  Nagrodą w konkursie jest zestaw klocków Incastro Cube XL składający się ze 100 klocków i żółtego woreczka z nadrukiem. Zwycięzca nie ponosi żadnych kosztów związanych z dostarczeniem nagrody pod wskazany przez niego adres.
 6. Sposób komunikacji między organizatorem a zwycięzcą konkursu
  1. Po ogłoszeniu wyników konkursu, organizator skontaktuje poprzez serwis Facebook ze zwycięzcą i poprosi o przesłanie pocztą elektroniczną na adres: info@play2discover.pl adresu pod jaki nagroda ma zostać wysłana.
  2. Adres pod jaki nagroda ma zostać wysłana może być jedynie na terenie Polski.
  3. Jednocześnie z podaniem adresu zwycięzca zgadza się na przekazanie jego danych osobowych firmie kurierskiej DPD co jest niezbędne do dostarczenia nagrody.
  4. Nagroda zostanie wysłana następnego dnia roboczego po otrzymaniu adresu zwycięzcy za pośrednictwem kuriera DPD.
  5. Jeżeli zwycięzca do dnia 31.12.2017 do godziny 23:59 nie przekaże adresu pod jaki nagroda ma zostać doręczona organizator ogłosi nowego zwycięzcę i poinformuje o tym na swojej stronie w serwisie Facebook w sposób analogiczny do ogłoszenia wyników konkursu.
 7. Publikowanie treści niemoralnych
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia propozycji zgłoszonej przez uczestnika konkursu o ile zawiera ona treści niemoralne lub przyjęte powszechnie za obraźliwe.

§ 3 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. W przypadku, gdy uczestnik konkursu lub inna osoba lub podmiot uzna, iż propozycja nadesłana przez któregoś z użytkowników narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić organizatora o potencjalnym naruszeniu.
 2. Organizator powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie zdjęć będących przyczyną naruszenia.

§ 4 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników przekazanych organizatorowi dobrowolnie w ramach konkursu jest Organizator konkursu.
 2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w celu świadczenia przez organizatora usług drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym regulaminem. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Uczestnika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Uczestnik przekazuje swoje dane osobowe Organizatorowi serwisu dobrowolnie.
 4. Każdy kto przekaże Organizatorowi serwisu swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 5. Organizator usunie wszelkie dane osobowe zgromadzone w celu przeprowadzenia konkursu bezpośrednio i niezwłocznie po jego zakończeniu.
 6. Organizator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

§ 5 Rozwiązanie umowy

 1. Zarówno Uczestnik konkursu jak i jego organizator mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Użytkownik, który udostępnił dane do publikacji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Organizatora stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się organizatora z oświadczeniem woli Uczestnika konkursu.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej incastro.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Organizator poinformuje wszystkich uczestników konkursu o zmianie regulaminu. W razie, gdy uczestnik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie organizatora, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2017 r.