szukaj

Regulamin

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki konkursu „Wasze pomysły” organizowanego przez play2discover.plz siedzibą w Warszawie. Konkurs „Wasze pomysły” jest usługą nieodpłatną, świadczoną drogą elektroniczną.
 2. Serwis www.incastro.pl prowadzony jest przez play2discover.pl – wyłącznego dystrybutora marki Incastro w Polsce.
  Pełne dane firmy:
  Play2discover.pl Magdalena Lisowicz
  ul. Migdałowa 4; 02-796 Warszawa
  NIP: 573 226 87 79
  REGON: 363656274

§ 1 Definicje

 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Użytkownik – oznacza osobę korzystającą z serwisu www.incastro.pl na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
 3. Właściciel serwisu – oznacza właściciela serwisu www.incastro.pl
 4. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 5. Udostępnienie danych – oznacza wypełnienie formularza w zakładce „Wasze pomysły” i zatwierdzenie ich poprzez kliknięcie guzika „Wyślij” zamieszczonego bezpośrednio pod formularzem.
 6. Serwis www – oznacza strony internetowe, pod którymi jego właściciel publikuje informacje o produktach marki Incastro.
 7. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi lub Właścicielowi przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu www

 1. Wszelkie prawa do Serwisu www, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych w ramach Serwisu www (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w ramach Serwisu www w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Właściciela serwisu www, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Właściciela serwisu www wyrażoną na piśmie.
 2. Właściciel serwisu www dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu www było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu www to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Serwis www jest zoptymalizowany dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
 3. Właściciel serwisu www stosuje mechanizm plików „cookies”. Więcej na temat wykorzystania plików cookies można znaleźć w dokumencie „polityka prywatności”.
 4. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu www lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Właściciela serwisu, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 5. Właściciel serwisu www oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

§ 3 Usługi nieodpłatne

 1. Właściciel serwisu świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  • Formularz „Podziel się z nami swoimi pomysłami”;
  • Publikowanie zdjęć przesyłanych przez Użytkowników w zakładce „Wasze pomysły”;
  • Newsletter;
 2. Usługi wskazane w §3 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Właściciel serwisu zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu wiadomości do Właściela serwisu.
 5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Właściciela serwisu.
 6. Usługa „Publikowanie zdjęć przesyłanych przez Użytkowników w zakładce „Wasze pomysły” polega na odbieraniu danych przesłanych przez Użytkowników i publikowaniu ich w serwisie www.incastro.pl w części: „Wasze pomysły”. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu potwierdzenie przez Właściciela serwisu. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Publikowania zdjęć i przesłanych treści.
 7. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do odrzucenia propozycji przesłanej przez Użytkownika jeśli uzna, że przesłane zdjęcie lub komentarz zawierają treści obraźliwe, są niemoralne.
 8. Proces publikacji danych przebiega następująco:
  • Użytkownik wypełnia formularz „Podziel się z nami swoimi pomysłami” na stronie „Wasze pomysły” i przesyła dane klikając guzik „Wyślij” zamieszczony bezpośrednio pod formularzem.
  • Użytkownik, na podany w formularzu adres e-mail, otrzymuje potwierdzenie odebrania wiadomości wraz z informacją jak może zgłosić chęć wycofania przesłanych danych z serwisu www.
  • Właściciel serwisu otrzymuje przesłane przez Użytkownika dane i ocenia je pod względem zawartości. Jeśli uzna, że treści przesłane przez Użytkownika są obraźliwe – przesyła odpowiednią informację na podany w formularzu adres e-mail oraz usuwa dane z bazy danych. Jeśli uzna, że dane mogą być opublikowane – zamieszcza je na stronie. Dane, które zostaną zamieszczone obejmują:
   • imię Użytkownika
   • Wiek podany przez Użytkownika
   • Zdjęcie przesłane przez Użytkownika
   • Komentarz przesłany przez Użytkownika
   • Adres e-mail podany w formularzu przez Użytkownika nie jest publikowany w serwisie www i jest chroniony przez Właściciela serwisu jako „dane osobowe” Użytkownika.
  • Spośród wszystkich zdjęć nadesłanych w ciągu danego miesiąca kalendarzowego właściciel serwisu wybiera najlepszą pracę. O wyborze, za pośrednictwem poczty elektronicznej, informuje wszystkie osoby, które w danym miesiącu nadesłały prace. Osoba, która nadesłała zdjęcie wybrane jako najlepsze zostaje również poproszona o nadesłanie adresu na jaki ma zostać wysłana nagroda – zestaw Incastro Cube XL. Po wysłaniu nagrody Właściciel serwisu usuwa dane adresowe nadesłane przez laureata konkursu z bazy.
 9. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Właściela serwisu na Stronie Internetowej Serwisu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Właściciela serwisu. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
  Użytkownik może dodatkowo podczas wypełniania formularza zaznaczyć odpowiednie pole w celu subskrypcji usługi Newsletter.
 10. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Właściciela serwisu, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych publikacjach dodanych w części „Wasze pomysły”. Newsletter przesyłany jest przez Właściciela serwisu do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji.
 11. Każdy Newsletter kierowany do danych Użytkowników zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 12. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.

§ 4 Wytyczne do przesyłanych danych przez Użytkowników

 1. Użytkownik przesyłając dane za pośrednictwem formularza powinien zastosować się do poniższych wskazówek.
 2. Zdjęcie nie powinno przekraczać 10MB.
 3. Zdjęcie nie może zawierać wizerunku osoby. Zdjęcia przedstawiające osobę nie będą publikowane. Zdjęcie może zawierać jedynie zbudowany z klocków Incastro obiekt.

§ 5 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana w Serwisie www narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Właściciela serwisu o potencjalnym naruszeniu.
 2. Właściciel serwisu powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze stron Serwisu www, treści będących przyczyną naruszenia.

§ 6 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Właścicielowi serwisu dobrowolnie w ramach przekazania danych do publikacji oraz w ramach świadczenia przez Właściciela serwisu usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Właściciel serwisu.
 2. Właściciel serwisu przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia przez Właściciela serwisu usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Zbiór danych osobowych przekazanych Właścicielowi serwisu zgłaszany jest przez Właściciela serwisu Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 4. Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe Właścicielowi serwisu dobrowolnie.
 5. Każdy kto przekaże Właścicielowi serwisu swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 6. Właściciel serwisu zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. Właściciel serwisu może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 7. Właściciel serwisu chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

§ 7 Rozwiązanie umowy

 1. Zarówno Użytkownik, jak i Właściciel serwisu mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Użytkownik, który udostępnił dane do publikacji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Właściciela serwisu stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Właściciela serwisu z oświadczeniem woli Użytkownika.
 3. Właściciel serwisu wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Właściciel serwisu ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej serwisu.
 3. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie dane opublikowane przez Właściciela serwisu przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu podlegają przepisom Regulaminu, który obowiązywał w dniu przesłania danych do publikacji przez Użytkownika. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej serwisu. Właściciel serwisu poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściela serwisu, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §7 Regulaminu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 marca 2016 r.